We know you were waiting. As the rains stop, it’s time to Mini Camp!
This time we have 2 good news:
1. We will do this camp together with Ecotour Armenia, a good partner of all our camps.
2. We will have the opportunity to enjoy the pollination season in the forest of Stepanavan in the most useful time of the year, May, and strengthen our health even more.

During the mini-camp, we will spend 2.5 unforgettable days together, full of games and special hiking destinations.

So, do you want to join us this year… COMPLETE the application before May 20th and we will call you to confirm participation. 😉 PLACES ARE LIMITED.

The cost of participation is 22,000 AMD / which includes 3 meals for 2.5 days, transport, tent, hikes, gifts, transport, ForestQuiz, Kinodium

DEPARTING Friday May 26th at 6:30 PM, RETURNING Sunday May 28th.

* This camp is only for Greencampers, Ecotourers and their friends.

Registration is open till May 20th, get your E-Ticket here.

———————————————————–

Գիտենք սպասում էիք։ Քանի որ անձրևները դադարում են, ժամանակն է Mini Camp-ելու!

Այս անգամ ունենք 2 լավ նորություն՝
1․ Այս քեմփը անելու ենք մեր բոլոր քեմփերի լավ գործընկեր Ecotour Armenia-ի հետ համատեղ։
2․ Հնարավորություն ենք ունենալու տարվա ամենաօգտակար ժամանակահատվածում՝ մայիս ամսին, վայելելու փոշոտման սեզոնը Ստեփանավանի անտառներում և ավելի ամրացնելու մեր առողջությունը։
Մինի քեմփի ժամանակ միասին կանցկացնենք 2,5 անմոռանալի օր՝ լեցուն խաղերով և հատուկ արշավային ուղղություններով:

Դե ինչ, ուզո՞ւմ ես այս տարի միանալ մեզ…. ԼՐԱՑՐՈՒ հայտը մինչ Մայիսի 20-ը և ձեռք բեր E-Ticket: 😉 ՏԵՂԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿ են:

Մասնակցության արժեքն է՝ 22.000 ՀՀ դրամ /որն իր մեջ ներառում է 2,5 օրվա համար 3 անգամյա սնունդ, տրանսպորտ, վրան, արշավներ, նվերներ, տրանսպորտ, ForestQuiz, Կինոդիում

ՄԵԿՆՈՒՄ ենք Մայիսի 26-ին՝ ուրբաթ երեկոյան ժամը 6:30-ին, ՎԵՐԱԴԱՐՁ՝ ամսի 28-ին՝ կիրակի երեկոյան:

* Այս քեմփը միայն գրինքեմփցիների, Ecotour-ցիների և նրանց ընկերների համար է:

Ավելին մեր մասին՝  https://www.facebook.com/greencamparmenia

———————————————

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *